राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई व राष्ट्रीय आयुष अभियान, मुंबई अंतर्गत सेवा समाप्त केलेल्या उमेदवारांना विविध कंत्राटी पदांसाठी अपात्र घोषित करणेबाबत ( दिनांक : 05/12/2023)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई व राष्ट्रीय आयुष अभियान, मुंबई अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची अंतिम गुणवत्ता यादी , निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (राज्य स्तरीय )( दिनांक : 07/12/2023)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई व राष्ट्रीय आयुष अभियान, मुंबई अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची अंतिम गुणवत्ता यादी , निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (जिल्हा स्तरीय) ( दिनांक : 07/12/2023)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई व राष्ट्रीय आयुष अभियान, मुंबई अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची अंतिम गुणवत्ता यादी , निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (Ayush) ( दिनांक : 07/12/2023)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई व राष्ट्रीय आयुष अभियान, मुंबई अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची अंतिम गुणवत्ता यादी , निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (NUHM) ( दिनांक : 07/12/2023)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई व राष्ट्रीय आयुष अभियान, मुंबई अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची अंतिम निवड यादीतील (Selected) उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्र पडताळणी बाबत ( दिनांक : 08/12/2023)
NUHM पदभरती अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक , अनुभव व इतर मुळ कागदपत्र तपासणी वेळापत्रक ( दिनांक : 11/12/2023)
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण मुंबई अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची प्रतिक्षायादी-3 व मुळ कागदपत्र पडताळणीबाबत सूचना ( दिनांक : 22/12/2023)
राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत प्रतिक्षा यादीतील (waiting) उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्र पडताळणी बाबत सूचना ( दिनांक : 06/02/2024)
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण मुंबई अंतर्गत Architect , Civil Engineer व Electrical Engineer या पदांची अंतिम निवड यादी व मूळ कागदपत्र पडताळणीबाबत सूचना( दिनांक : 09/02/2024)
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण मुंबई अंतर्गत Civil Engineer व Electrical Engineer या पदांची प्रतिक्षा यादी-१ व मूळ कागदपत्र पडताळणीबाबत सूचना( दिनांक : 14/03/2024)